Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY

Dziecko, które jest zapisane do świetlicy zobowiązuje się do:

 1. Zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia z Sali Świetlicy i ogródka szkolnego.

 2. Aktywnego udziału w zajęciach.

 3. Kulturalnego zachowania się.

 4. Szanowania wyposażenia świetlicy.

 5. Zachowania szczególnej ostrożności podczas zabaw i gier sportowych.

 6. Pozostawienie porządku po zakończeniu zajęć i zabaw w świetlicy.

 

Formy oceniania postaw prezentowanych przez uczniów w świetlicy szkolnej

„Super Świetlik”

Kategorie punktowe – dodatnie.

Kropka Czerwona „SOWA MĄDRA GŁOWA”

 • zaangażowanie i aktywność na zajęciach świetlicowych
 • udział w imprezach i uroczystościach, również w konkursach i programach artystycznych
 • umiejętność pracy w zespole

Kropka Zielona  „CZYŚCIOSZEK”

 • dbałość o estetykę,  porządek i ład wokół siebie
 • dbanie o higienę osobistą
 • dbanie o porządek w świetlicy i wśród sprzętów(zabawek) świetlicowych

Kropka Niebieska „Damy i DżentelmenI”

 • wysoka kultura osobista
 • stosowanie przyjętych form grzecznościowych
 • przestrzeganie przyjętych norm zachowania
 • reagowanie na prośby i polecenia wychowawców
 • bardzo dobre relacje z rówieśnikami
 • pozytywny stosunek do kolegów i nauczycieli

 

Kategorie punktowe – ujemne.

Kropka Żółta

 • nie reagowanie na prośby i polecenia wychowawców
 • zachowanie utrudniające nauczycielowi prowadzenie zajęć, a rówieśnikom pracę i zabawę
 • brzydkie słownictwo
 • niszczenie sprzętu i wyposażenia świetlicy
 • inicjowanie i uczestniczenie w konfliktach
 • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w świetlicy

Kropka CZARNA ( uzyskanie trzech kropek żółtych jest równoważne z jednej czarnej i wpisaniem negatywnej uwagi do dziennika)

 • zachowanie agresywne, lekceważące
 • samowolne oddalanie się od grupy

                           

Zasady Stosowania:

Na jednej z tablic informacyjnych w świetlicy szkolnej wisi tabela z wypisanymi wszystkimi uczniami uczęszczającymi do świetlicy i  z przypisanymi wyżej wymienionymi pięcioma kategoriami.

W poszczególne rubryki wychowawca nanosi  w ustalonym kolorze punkty dodatnie i ujemne zwane kropkami.

Punkty dodatnie to wszystkie kolory z wyłączeniem żółtego i czarnego.

Punkty ujemne przyznawane są w następującej kolejności: trzy kropki w żółtym kolorze odpowiadają kropce czarnej i wpisowi uwagi do dziennika.

Pod koniec każdego miesiąca odbywa się uroczyste podsumowanie punktów oraz nadanie tytułu „Wzorowego świetlika”, a co za tym idzie wręczenie symbolicznych nagród.

W/w tytuł zdobywają uczniowie o największej liczbie punktów wyłącznie dodatnich.

Uczniowie, którzy za złe zachowanie otrzymali żółte lub czarne punkty ujemne maja możliwość poprawy swojego zachowania w następnym miesiącu.

Regulamin przyznawania kropek w danych kategoriach przez cały rok jest dostępny w świetlicy szkolnej oraz umieszczony na stronie www szkoły, gdzie zawsze można zerknąć celem przypomnienia sobie jakie warunki muszą być spełnione na zdobycie pozytywnych punktów.

W uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas uczniowie, którzy zdobyli przez cały rok najwięcej pozytywnych punktów mają dodatkowo podwyższona ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, bądź w przypadku złego zachowania obniżoną.

W opinii uczniów proponowany system jest czytelny i pozwala na bieżąco kontrolować swoje postępy.