Rekrutacja

 Rekrutacja do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie

na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest przez system elektroniczny  ELEMENTO.

 1.      Formularz prosimy wypełnić elektronicznie  (dokument dostępny na stronie internetowej www.krakow.elemento.pl)

Terminarz rekrutacji

 •   2.03.2020 r. – 31.03.2020 r.przyjmowanie wniosków
  o przyjęcie do szkoły przez sekretariat szkoły
  lub przez serwis elektroniczny dla Rodziców: www.krakow.elemento.pl
 •   do 01.04.2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 •   30.04.2020 r.podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji -  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 •   04.05 - 15.05.2020 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do szkoły kandydatów zakwalifikowanych - w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły.
 •   18.05.2020 r.  – ogłoszenie list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałew obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie szkoływ czasie trwania rekrutacji.

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonegow sekretariacie szkoły w przypadku, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Na podstawie UCHWAŁY NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021:

 •   kandydat ma rodzeństwo w szkole – 6 pkt;
 •   szkoła we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
 •   droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej –
  3 pkt;
  (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
 •   szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat –
  2 pkt;
 •   droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym,
  z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt;
  dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata.

 

Rekrutacja uzupełniająca, przy ewentualnych wolnych miejscach

 •   19.05.2020 r. – 26.05.2020 r.przyjmowanie wniosków
  o przyjęcie do szkoły
  www.krakow.elemento.pl
 •   do 27.05.2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów kandydata
 •   10.06.2020 r.podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji -  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 •   15.06 - 19.06.2020 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do szkoły kandydatów zakwalifikowanych
 •   22.06.2020 r.  – ogłoszenie list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.
                            

 

Serdecznie zapraszamy!