Rekrutacja

 

Rekrutacja do klasy pierwszej  
Szkoły Podstawowej nr 41
w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020


Dzień Otwarty - 14 marca o godz. 16.30 – 18.30

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest przez system elektroniczny  ELEMENTO.

 1. Formularz można wypełnić elektronicznie lub ręcznie (dokument dostępny na stronie internetowej www.krakow.elemento.pl). Tak przygotowany formularz należy przynieść do sekretariatu szkoły
  w celu potwierdzenia rekrutacji przez pracowników placówki
  w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału
  w rekrutacji).
 2. Formularz można wypełnić bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Formularz rekrutacyjny

Do pobrania na stronie: www.krakow.elemento.pl

 

Terminarz rekrutacji

 • 1.03.2019 r. – 29.03.2019 r. do godz. 14:00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez sekretariat szkoły lub przez serwis elektroniczny dla Rodziców: www.krakow.elemento.pl

 • do 01.04.2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 08.05.2019 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji -  listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • 09.05 - 17.05.2019 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do szkoły kandydatów zakwalifikowanych - w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły.

 

 • 20.05.2019 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie szkoły w czasie trwania rekrutacji.

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie szkoły w przypadku, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Na podstawie UCHWAŁY NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2019/2020:

 • kandydat ma rodzeństwo w szkole– 6 pkt;
 • szkoła we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
 • droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej –
  3 pkt; (
  dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
 • szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
 • droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym,
  z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt;
  dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata.

 

Formularz rekrutacyjny

Do pobrania na stronie: www.krakow.elemento.pl

                                  

Serdecznie zapraszamy!