SP41 KRAKÓW

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I 
na rok szkolny 2021/2022

 

Zapisu dziecka  na rok szkolny  2021/2022  można dokonać od 01.03.-31.03.2021r.,  w sekretariacie szkoły
w godzinach 800 – 1600  lub elektronicznie za pomocą formularza (dokument dostępny jest  na stronie internetowej www.krakow.elemento.pl – należy go pobrać, wypełnić a następnie wydrukowany i podpisany dostarczyć do szkoły).  

W roku szkolnym 2021/2022 otwieramy dwie klasy pierwsze, w których chętni uczniowie będą mogli dodatkowo uczestniczyć w zajęciach z języka hiszpańskiego i nauce pływania na basenie.

W obecnym czasie nie możemy zaprosić Państwa na spotkanie do naszej szkoły, dlatego też proponujemy poznanie nas online. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku o tym, co dzieje się u nas. Filmik udostępniamy na stronie szkoły www.sp41.pl od 01.03.2021r.

Równocześnie zapewniamy, że jeżeli to będzie możliwe, wychowawcy klas pierwszych zorganizują spotkanie swoich przyszłorocznych uczniów w drugim tygodniu czerwca.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji  znajdziecie Państwo się  na stronie  internetowej www.portaledykacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja  do szkół podstawowych”,  na stronie internetowej naszej szkoły. Chętnie udzielimy też wszelkich informacji telefonicznie: 12 6584328 -sekretariat szkoły.

 

Terminarz rekrutacji

 • 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez sekretariat szkoły lub przez serwis elektroniczny dla Rodziców: www.krakow.elemento.pl .

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną  podpisane wnioski  mogą być w formie skanu (zdjęcia) przesłane na adres e-mail szkoły: sp41@interia.pl 

 • do 01.04.2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 30.04.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji – listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 04.05 – 14.05.2021 r. – potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do szkoły kandydatów zakwalifikowanych – w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły.
 • 17.05.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
na podstawie zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie szkoły w czasie trwania rekrutacji.

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie szkoły
w przypadku, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Na podstawie UCHWAŁY NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2021/2022:

 • kandydat ma rodzeństwo w szkole– 6 pkt;
 • szkoła we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
 • droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt; (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
 • szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
 • droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt; dokument potwierdzający – zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata.

 

Rekrutacja uzupełniająca, przy ewentualnych wolnych miejscach

 • do 26.05.2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów kandydata
 • 11.06.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji – listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 14.06 – 18.06.2021 r. – potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do szkoły kandydatów zakwalifikowanych
 • 21.06.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.                          

Serdecznie zapraszamy!

 

Skip to content